ཟླ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
བབས་གནས། གཙོ་ངོས། - ཟླ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
 
རིཊ་དབྱེ་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
ཟླ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
Microsoftམཐེབ་གཞོང་བཟོ་ཆས།
02-03
ཨོའུ་རོན་གྱི་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ནི་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ཡོད་ཚད་ནང་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན་པ། ཡིན་ནའ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
11-28
དེ་ནི་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱའི་དྲ་སྡེར་ཟེར་བའི་གནས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཚེ་ངེས་བར་དུ་ད
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཧི་གཟུགགས་ཆེ་ཅན།
04-06
Microsoft ཡི་ Windows Vista དང་ Windows 7 ནང་ Microsoft Himalaya ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ཡོག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་གཟུགས་དེ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་ནང་འཇུག ༣
11-24
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་༣.༡་ནི་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་བསྐྱར་བཅོས་དང་། དེ་སྔའི་མཉེན་ཆས་ཁག་ལ་བརྟེན་པའི་ཉམས་མ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
PechaMakerཆོས་དཔེ་སྒྲིག་སྦྱོར།
09-08
སམ་བྷོ་ཊ་བོད་ཡིག་ཆོས་དཔེ་སྒྲིག་སྦྱོར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཏེ། མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ཆོས་དཔེ་ཆེ་ཆ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བརྙན་ཡིག་སྒྲིག་ཆས།
01-17
དེ་ནི་Aegisubཟེར་བ་ཡིན་ལ་དེ་་རིན་པ་མི་དགོས་ཤིང་རིམ་པ་མཐོ་བ། བརྙན་ཡིག་ཚོགས་པ་མང་པོས་སྤྱོད་ཀྱིན་པའི་བརྙ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་ocr
11-25
དེ་ཡང་བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་པར་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་ཆ་སོགས་གློག་རྡུལ་འདྲ་བཤུ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འདྲ་བཤུ་བའམ་པར་ལེན་འཕ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
Didiསྐད་འཕྲིན་ཕབ་ལེན།
05-27
དེ་ནི་ཉེན་ལམ་རྒྱུག་ཆེ་རུ་འགྲོ་གྱིན་པའི་ཨ་རའི་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཡིན་ཟེར། དེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས།
10-08
བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་མཉེན་ཆས། ༼App Store༽ ནང་ནང་ BDRC Lib ཞེས་གཏགས་ན་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། དེའི་ནང
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
Android བོད་ཡིག་གཏག་ཆས།
02-03
འདི་ནི་མཛུབ་གནོན་ཡིན། android མ་ལག་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་འཇུག་ཆོག
འཇུག་སྟངས་ནི། ཕབ་ལེན་གྲུབ་རྗེས་ཐོག་མར་གནོན་བ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
གསེར་ལྡན་མིང་མཛོད།
05-22
གསེར་ལྡན་མིང་མཛོད་རྩིས་འཁོར་དཔར་མ། GoldenDict PC版
གསེར་ལྡན་མིང་མཛོད་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆེས་སྐད་གྲགས་ལྡན་པའི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཚིག་མཛོད།
12-17
དེ་ནི་དོན་ཡོད་ཀུང་སིས་སྐྲན་པའི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་རེད།
འོན་ཀྱང་ཚོད་ལྟའི་ཙུལ་ནས་བ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་སྦྱོང་ཆས།
11-30
དེ་ནི་བོད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆས་ཅིག་ཡིན་ལ་མིང་དང་ཚིག་གི་འདོན་སྟངས་འགུལ་རིས་ནས་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
Androidམིང་ཚིག་གཏག་ཆས།
12-01
དེ་ནིAndroidཁ་པར་དུ་བོད་ཡིག་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆས་ཅིག་རེད།དེ་ལའང་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ནི། རྒྱའི་དྲ་སྡེར
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
སམ་བྷོ་ཊའི་ཡིག་མཛོད།
12-24
དེ་ནི་སམ་བྷོ་ཊའི་ཡིག་མཛོད་ཡིན་ལ་དེ་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཡིག་མཛོད་ཡིནལ། དེ་གཙོ་བོ་wordདང་འབྲེལ་བ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་རིག་པའི་ཡིག་མཛོད༡༧
01-12
དེ་ནི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་རྒན་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་མཛད་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་མ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
google document
01-12
ཀུའུ་གའོ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས Google Document ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡིག་གཟུགས་ངོས་འ
སྐད་རིཊ།དབྱིན་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཧྲོ་སི་འགུལ་བཟོ།
11-25
དེ་ནི་འགུལ་རིས་swfཡིག་ཆ་སོགས་ཕྱིར་ལྡོག་ནས་ཁ་འབྱེད་པའམ་བཅོས་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཡིན་ལ། ལག་ཆས་ད
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
པན་ཊི་ད་གཏག་ཆས།
11-20
པན་ཊི་ད་ནང་འཇུག་ཐབས།་ནི་བོད་ཡིག་ཚད་ལྡན་མ་ཕབ་གོང་གི་ནང་འཇུག་ཐབས་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ཡིག་ཤར་མི་ཐུབ་པའི་རྒ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
དབྱངས་ཅན་མ་གཏག་ཆས།
11-25
གཏག་ཆས་འདི་ནི་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་ནང་དུ་ཤིན་ཏུ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བོད་ཡིག་གཏག་ཆས་ཅིག་ཡིན་ལ། དེས་ཧི་གཟིཊ་རམ་འ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.