ཨན་དྲོ་བོད་ཡིག་གཏག་ཆས།
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
བབས་གནས། གཙོ་ངོས། - ཁ་པར་མཉེན་ཆས། - Androidམ་ལག
 
རིཊ་དབྱེ་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
ཨན་དྲོ་བོད་ཡིག་གཏག་ཆས།
ཆེ་ཆུང་།3MB ཉེན་ཆས་རིཊ། ནང་རྒྱལ།
སྐད་རིཊ། བོད་ཡིག སྤྱོད་དབང་། རིན་མེད།
སྤྲོད་མཁན། བོད་གཡག་རྒོད། བྱུང་དུས། 2015-04-21
རྩོམ་པ་པོ།བོད་གཡག་རྒོད། ཐོབ་ཐང་།
དྲ་ཚིཊ། གཙོ་ཁྱིམ་དྲ་རྒྱ། སྟོན་འགྲེམས། སྟོན་གནས།
བརྒྱུད་ཁུངས་རིཊ། /Android
ཕབ་ལེན་སྤྱི་སྡོམ།  སྤྱིའི་ཕབ་ལེན།  0  ཟླ་འདིར་ཕབ་ཚད།0 གཟའ་འདིར།0 དེ་རིང་།0
ཞལ་འདེབ། ཉར་པང་དུ་གསོག་པ།
མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད།
ཨན་དྲོ་ཁ་པར་གྱི་བོད་ཡིག་གཏག་ཆས་འདི། བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་མ་བཟོས་པའི་ཁ་པར་ནང་དུའང་ཡང་དག་པར་བཀོལ་ཆོག་སྟེ། དཔེར་ན། བོད་ཡིག་ནང་འཇུག་མ་བཟོས་པའི་ཁ་པར་ནང་དུ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་སོགས་སྤྱོད་སྐབས་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེའོ།
ཕབ་ལེན་གྱི་གནས།
 ཕབ་ལེན་གྱི་གནས།1
 ཕབ་ལེན་གྱི་གནས།2
གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.